Birgit Paludan Indsats imod oversvømmelser i Greve I 2002 havde Greve som en af de første byer i Danmark store skadevoldende oversvømmelser som følge af højintens regn. I 2007 var byen igen ramt af oversvømmelser, denne gang som følge af mange  hinanden følgende regn. Greve Kommune og Forsyning var derfor de første i Danmark til at udarbejde en konkret klimatilpasningsstrategi. Implementeringen af strategien inkluderede en række politiske beslutninger som hvor ofte der  forekomme oversvømmelser, prioritering af tilpasningen, finansiering osv. Grundlaget for beslutningerne blev etableret ved brug af en hydraulisk edb-model (strategimodellen) som derefter anvendes til den konkrete klimatilpasning. Modellen justeres  den ligner virkeligheden ved brug af et omfattende målesystem som består af i størrelsesordenen 100 målere. Måleprogrammet er sammensat  de hydrauliske forhold afdækkes, men også  måleprogrammet kan anvendes til overvågning af systemet i ekstremregn, højvande mm. Den konkrete klimatilpasning med etablering af såvel traditionelle anlæg som anlæg i god synergi med f.eks. miljøforholdene gennemføres med en forventet tidshorisont  ca. 15 år. Udførende projektleder og fagchef for klimatilpasning. 2003 - igangværende Opgaven er gennemført som ansat i Greve Og for KLAR Forsyning 2016 - Tværkommunal Klimatilpasningsstrategi for Usserød Å Udarbejdelse af strategi for klimatilpasning af Usserød Å gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg. Opgaven bestod i udarbejdelse af en strategirapport og en løsningsrapport. Birgit Paludan deltog i udarbejdelsen af beskrivelsen af strategien og løsningsforslagene. Gennemført 2011 som underrådgiver til NIRAS Klimatilpasning i Glostrup Glostrup Forsyning har i 2011 udarbejdet en strategi for klimatilpasning af regnvands- og fællessystemerne i byer herunder specifikation af hydrauliske modeller, opstilling af måleprogram, scenarieberegninger og beskrivelse af den nødvendige politiske beslutningsproces. I 2012 og 2013 er der taget beslutning om klimatilpasning og til hvilket niveau. I forbindelse med kommunens udarbejdelse af en klimatilpasningsplan, i henhold til aftalen mellem KL og staten, anvendes forsyningens oversvømmelseskort, til udarbejdelse af et risikokort. Risikokortet anvendes som grundlag for prioriteringen af klimatilpasningen som inkluderes i kommuneplanen. Birgit Paludan har stået for at skrive strategien i samarbejde med forsyningen og har præsenteret strategien for bestyrelsen. Beregningsstrategien er udarbejdet herunder valg af primære modelparametre og etablering af et måleprogram til kalibrering af den hydrauliske model.  den baggrund er grundlaget for beslutningen om klimatilpasning og serviceniveau etableret i rapport og præsentation. Assistance til prioriteringen og til den konkrete klimatilpasning. Implementering af klimatilpasning i Kommuneplanen 2013- 2014. Udarbejdelse af hydraulisk råskitseprojekt for KTP1 i 2015. 2011 - igangværende Kunde: Glostrup Forsyning Klimatilpasningsstrategi for kloaksystem, vandløb og Øresund i Fredensborg - og en handleplan Fredensborg kommune og forsyning har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi for kloaksystem, vandløb og Øresund. Strategien indeholdt en handleplan for gennemførelsen af strategien,  forsyningen kunne finansieret deres del af arbejdet. Strategien indeholdt specifikation af hydrauliske modeller, opstilling af måleprogram, scenarieberegninger og beskrivelse af den nødvendige politiske beslutningsproces. Birgit Paludan har i samarbejde med Fredensborg Kommune og Forsyning udarbejdet strategien og deltaget i rapporteringen. Birgit Paludan fungerer som sparringspartner og udarbejder bl.a. notater som beskriver de nødvendige scenarieberegninger. I 2012 er der indgået aftale med forsyningen om assistance til implementering af klimatilpasningen af Fredensborg Forsynings anlæg. Deltagelse i udarbejdelsen af Klimatilpasningsplan 2014. Kunde: Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune 2011 – 2014.  Task Force for Klimatilpasning Regeringsgrundlag fra 2011 fastslår, at samtlige danske kommuner skal have udarbejdet en klimatilpasningsplan med udgangen af 2013. I den forbindelse er der etableret en ”Taskforce for klimatilpasning” i Naturstyrelsen (NST) som implementerer dette tiltag. Birgit Paludan er konsulent for NSTs og deltager som parringspartner ved fastlæggelse af lovgivning og aftaler vedrørende klimatilpasningsarbejdet, bl.a. for at sikre relationen til den praktiske verden. En primær funktion ved opgaven er at deltage som fast deltager ud af 3  Miljøministerens Klimatilpasningsrejsehold, som gennem 2012 og 2013 rejser rundt til de kommuner som ønsker sparring og inspiration til udarbejdelsen af klimatilpasningsplanlægningen. Rejseholdet har med udgangen af juni 2013 besøgt 58 af landet 99 kommuner og forsyninger og haft 12 fællesmøder, så der i alt har været kontakt med 70 kommuner. Kunde: Naturstyrelsen 2012  igangværende Tværgaende samarbejde om klimatilpasning i Rødby Fjord opland Landbrug, pumpelag, grundejerforeninger, sommerhusgrund- ejerforeninger og Lolland Kommune har dannet et samarbejde: ”Afvandingsgruppen Lolland”, som har ønsket at Lolland Kommune udarbejder en strategi og overordnet handlingsplan for hvordan fremtidige oversvømmelser undgås, helt i tråd med Lolland Kommunes hensigt. Lolland Kommune har valgt at udpege et pilotområde, hvor indsatsen imod oversvømmelser skal gennemføres, og som kan bruges til at udvikle et koncept for hvordan resten af Lolland sikres mod oversvømmelser. Projektet inkluderer udvikling af de hydrauliske værktøjer, som skal anvendes til at regne  mulige løsninger  udfordringerne. Dertil inkluderer projektet udvikling af et samarbejdskoncept, hvor den hydrauliske model anvendes som beslutningsstøtteværktøj for de involverede parter. Oplandet til det inddæmmede område Rødby Fjord er valgt som pilot område. Projektet er støttet af miljøministerens klimatilpasningspulje fra 2012. Birgit Paludan har udarbejdet beskrivelsen af den nødvendige hydrauliske model som blev anvendt som kravspecifikation til udbud af modellen, beregningsstrategien og fungerer som kvalitetssikrer af de hydrauliske elementer herunder model og måleprogram. Deltager som ”bygherrerådgiver” i projektet. Kunde: Lolland Kommune 2012 – 2014 Opbygning af hydrauliske afløbsmodeller i HOFOR I samarbejde med LNH Water hjælper jeg HOFOR med selv at opbygge hydrauliske modeller, således at HOFOR i fremtiden selv kan gennemføre beregninger og derved får forankret viden. Sideløbende er vi hydrauliske sparringspartnere på planer og projekter som HOFOR gennemfører,  modellørerne holdes fri som mulig til modelarbejdet. Kunde: HOFOR 2015 – igangværende Strategisk Hydraulisk samarbejde Rådgivningsbistand for det Strategisk Hydraulisk Samarbejde mellem HOFOR, Nordvand og Frederiksberg, i forbindelse med skybrudsplanlægningen herunder arbejdet med tunnellerne og andre tværgående projekter. Kunde: HOFOR, Nordvand og Frederiksberg 2016  igangværende Klimatilpasning Helsingør Birgit Paludan har assisteret Forsyning Helsingør med at udarbejde en strategi for klimatilpasning af regnvands- og fællessystemerne i byerne herunder specifikation af hydrauliske modeller, opstilling af måleprogram, scenarieberegninger og beskrivelse af den nødvendige politiske beslutningsproces. Birgit har været kvalitetssikrer af beregningen af oversvømmelseskortet. Risikokortet til Helsingørs kommuneplan, er udarbejdet af Birgit Paludan i tæt samarbejde med Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune. Kunde: Forsyning Helsingør Gennemført 2012-2013. Spildevandsstrategi - klimaplanlægger Forsyning Helsingør udarbejder i 2014 en spildevandsstrategi for spildevandsforsyningens samlede arbejde. Birgit Paludan deltager i dette arbejde som ”klimaplanlægger”. I opgaven ligger også kvalitetssikring og udarbejdelse af strategi for de hydrauliske modeller som skal anvendes til klimatilpasning i Helsingør. Kunde: Forsyning Helsingør 2014 - 2015 2016 - Måleprogram til Risikostyring af stormflod i Nakskov Planlægning af måleprogram i forbindelse med implementering af risikostyringsplanen for stormflod i Nakskov. Kunde: Lolland Kommune 2016 - Klimatilpasnings- og spildevandsstrategi for Fredensborg Forsyning Kunde: Fredensborg Forsyning 2016 - Strategisk Hydraulisk samarbejde Rådgivningsbistand for det Strategisk Hydraulisk Samarbejde mellem HOFOR, Nordvand og Frederiksberg, i forbindelse med skybrudsplanlægningen herunder arbejdet med tunnellerne og andre tværgående projekter. Kunde: HOFOR, Frederiksberg Forsyning og Nordvand 2015 - 2016 Hydraulisk bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af Harrestrup Å fase 3 Kvalitetssikring af arbejdet gennemført af Orbicon samt sparring til projektsekretariatet om dimensioneringsgrundlag, kapacitetsplan, risikokortlægning samt cost-benefit analyser. Kunde: HOFOR 2015 - Projekt for opbygning af hydrauliske afløbsmodeller i HOFOR HOFOR ønsker selv at udarbejde og vedligeholde hydrauliske afløbsmodeller. I samarbejde med LNH-Water assisterer vi HOFOR med at uddanne modellører og sikre at de har tid til dette arbejde ved at gennemføre ”ad hoc” opgaverne. Herunder hører også hydraulisk sparring og hjælp til udarbejdelse af strategier for de opgaver som skal anvende afløbsmodellerne og strategier for skybrudstilpasningen. Kunde: HOFOR 2014 - Spildevandsstrategi for Forsyning Helsingør - Klimaplanlægger Baseret på en række analyser og vurderinger som Forsyning Helsingør har fået foretaget de   sidste par år, skal der etableres en helhedsorienteret spildevandsstrategi for forsyningens  arbejde med spildevand. Primær opgave er implementering og sikring af klimatilpasningsaspektet i spildevandsstra- tegien. Kunde: Forsyning Helsingør 2013 - Fælles model og moniteringsprogram i tværgående klimatilpasnings projekt vedrørende Usserød Å. Etablering af hydraulisk model for Usserød Å og af måleprogram til beredskab, kalibrering og validering af model. Faglig projektleder og udfører. Herunder arrangeres og gennemføres workshops med kommunernes projektgruppe. Underrådgiver til NIRAS. Kunde: Usserød Å LIFE projektet (Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner og Forsyninger) 2013 - Inspiration og sparring ved udarbejdelse af risikokort i Svendborg. Assistance til udarbejdelse af risikokort i Svendborg Kommune. Kunde: Svendborg Kommune 2012   -   2013 Klimatilpasningsstrategi for Herning Kommune og Forsyning Kunde: Herning Kommune og Herning Vand (underrådgiver til DHI) 2013 - Inspiration og assistance til Hørsholm Kommune vedr. specifikation og udarbejdelse af risikokort Kunde: Hørsholm Kommune 2013 - Temadage om klimatilpasningsplaner Assistance til HOFOR til tilrettelæggelse og gennemførelse af 3 temadage om klimatilpasnings- planer for forstadskommunerne. Kunde: HOFOR 2012 - Assistance til udarbejdelse af risikokort i Lolland Kommune. Faglig sparring, kvalitetssikring af oversvømmelseskort og inspiration til udarbejdelsen af risikokort. Kunde: Lolland Kommune 2012 - 2014 Tværgående samarbejde om klimatilpasning i Rødby fjord. Bygherrerådgiver gennem projektet fra projektbeskrivelse, valg af rådgiver, kvalitetssikring af  hydraulisk model, præsentationer af projektet og faglig sparring gennem projektet herunder deltagelse i projektmøder og workshops. Kunde: Lolland Kommune 2012 -      Udarbejdelse af specifikation til måleprogram for Ballerup Forsyning Underrådgiver for NIRAS. Udarbejdelse af specifikation af måleprogram i Ballerup forsynings- anlæg. Kunde: NIRAS (Ballerup Forsyning) 2012 - 2013 Statens klimatilpasnings Task Force Konsulent for Naturstyrelsens Klimatilpasnings Task Force herunder deltagelse  miljø- ministerens klimatilpasningsrejsehold. Kunde: Naturstyrelsen 2012 - 2013 Implementering af Klimatilpasningsstrategien i Fredensborg Kunde: Fredensborg Forsyning 2012   -   2013 Klimatilpasning i Helsingør Udarbejdelse af klimatilpasningsstrategi for Forsyning Helsingør. Kvalitetssikring af hydraulisk model forafløbssystem og vandløb og udarbejdelse af oversvømmelseskort. Udarbejdelse af risikokort for Helsingør Kommune samt assistance til implementering af risikokort i kommune- planen. Kunde: Forsyning Helsingør 22012 - 12 Implementering af klimatilpasningsstrategien for Glostrups afstrømningssystem Assistance til projektledelse, udarbejdelse af det politiske beslutningsgrundlag og hydraulisk kvalitetssikring. Kunde: Glostrup Forsyning 2012 - 2013 Hydraulik for Dummies Udvikling og afholdelse af kursus: ”Hydraulik for Dummies” med i alt 150 deltagere fordelt  4 kursusdage. Primært deltagere fra landets kommuner. Kunde: Envina 2012 - Grøn omstilling Inspirationsoplæg for lederne i Miljøministeriet. Kunde: Miljøministeriet 2012 - Avedøre Spildevandscenter. Temadag om ”klimatilpasning med lokalt fokus ” Temadage for SCAs oplandskommuner. Kunde: Spildevandscenter Avedøre 2012 - Klimatilpasningsplan for Herning Kommune Underrådgiver for DHI. Udarbejdelse af klimatilpasningshandleplan og oversvømmelseskort for Herning Kommune og Herning Vand. Kunde: Herning Kommune og Herning Vand 2012 - Handleplan for indkøb og opsætning af flowmålere. Handleplan for indkøb og opsætning af flowmålere til brug for modelarbejde, klimatilpasning og beredskab i Ballerup.  Underrådgiver for NIRAS A/S. Kunde: Ballerup Forsyning 2011 - Inspirationsworkshops Gennemførelse af inspirations workshops i arbejdet med at komme i gang med udarbejdelse af klimatilpasning i flere kommuner og forsyninger herunder Fredensborg, Skanderborg og Holbæk Kommune. 2011 - 2013 Klimatilpasningsstrategi og hydraulisk sparring med Fredensborg Kunde: Fredensborg Kommune 2011 - 2012 Klimatilpasningsstrategi og handleplan for Vordingborg Kunde: Vordingborg Kommune 2011 - Køreplan for en klimatilpasningsstrategi for Egedal Kommune Underrådgiver for NIRAS A/S. Kunde: Egedal Kommune 2011 - Køreplan for klimatilpasning for Frederikssund Underrådgiver for NIRAS A/S.  Kunde: Frederikssund Forsyning 2011 - Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem Handleplan for klimatilpasningen. Kunde: Glostrup Forsyning 2011 - Kimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Underrådgiver for NIRAS A/S. Kunder: Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm
UDVALGTE REFERENCER & FIRMAREFERENCER
Mågevej 11 2670 Greve birgit@birgitpaludan.dk Tlf. 3066 3090 cvr 32414745
UDVALGTE REFERENCER & FIRMAREFERENCER
Udvalgte referencer & Firmareferencer
Birgit Paludan Indsats imod oversvømmelser i Greve I 2002 havde Greve som en af de første byer i Danmark store skadevoldende oversvømmelser som følge af højintens regn. I 2007 var byen igen ramt af oversvømmelser, denne gang som følge af mange  hinanden følgende regn. Greve Kommune og Forsyning var derfor de første i Danmark til at udarbejde en konkret klimatilpasningsstrategi. Implementeringen af strategien inkluderede en række politiske beslutninger som hvor ofte der  forekomme oversvømmelser, prioritering af tilpasningen, finansiering osv. Grundlaget for beslutningerne blev etableret ved brug af en hydraulisk edb-model (strategimodellen) som derefter anvendes til den konkrete klimatilpasning. Modellen justeres  den ligner virkeligheden ved brug af et omfattende målesystem som består af i størrelsesordenen 100 målere. Måleprogrammet er sammensat  de hydrauliske forhold afdækkes, men også  måleprogrammet kan anvendes til overvågning af systemet i ekstremregn, højvande mm. Den konkrete klimatilpasning med etablering af såvel traditionelle anlæg som anlæg i god synergi med f.eks. miljøforholdene gennemføres med en forventet tidshorisont  ca. 15 år. Udførende projektleder og fagchef for klimatilpasning. 2003 - igangværende Opgaven er gennemført som ansat i Greve Og for KLAR Forsyning 2016 - Tværkommunal Klimatilpasningsstrategi for Usserød Å Udarbejdelse af strategi for klimatilpasning af Usserød Å gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg. Opgaven bestod i udarbejdelse af en strategirapport og en løsningsrapport. Birgit Paludan deltog i udarbejdelsen af beskrivelsen af strategien og løsningsforslagene. Gennemført 2011 som underrådgiver til NIRAS Klimatilpasning i Glostrup Glostrup Forsyning har i 2011 udarbejdet en strategi for klimatilpasning af regnvands- og fællessystemerne i byer herunder specifikation af hydrauliske modeller, opstilling af måleprogram, scenarieberegninger og beskrivelse af den nødvendige politiske beslutningsproces. I 2012 og 2013 er der taget beslutning om klimatilpasning og til hvilket niveau. I forbindelse med kommunens udarbejdelse af en klimatilpasningsplan, i henhold til aftalen mellem KL og staten, anvendes forsyningens oversvømmelseskort, til udarbejdelse af et risikokort. Risikokortet anvendes som grundlag for prioriteringen af klimatilpasningen som inkluderes i kommuneplanen. Birgit Paludan har stået for at skrive strategien i samarbejde med forsyningen og har præsenteret strategien for bestyrelsen. Beregningsstrategien er udarbejdet herunder valg af primære modelparametre og etablering af et måleprogram til kalibrering af den hydrauliske model.  den baggrund er grundlaget for beslutningen om klimatilpasning og serviceniveau etableret i rapport og præsentation. Assistance til prioriteringen og til den konkrete klimatilpasning. Implementering af klimatilpasning i Kommuneplanen 2013- 2014. Udarbejdelse af hydraulisk råskitseprojekt for KTP1 i 2015. 2011 - igangværende Kunde: Glostrup Forsyning Klimatilpasningsstrategi for kloaksystem, vandløb og Øresund i Fredensborg - og en handleplan Fredensborg kommune og forsyning har udarbejdet en klimatilpasningsstrategi for kloaksystem, vandløb og Øresund. Strategien indeholdt en handleplan for gennemførelsen af strategien,  forsyningen kunne finansieret deres del af arbejdet. Strategien indeholdt specifikation af hydrauliske modeller, opstilling af måleprogram, scenarieberegninger og beskrivelse af den nødvendige politiske beslutningsproces. Birgit Paludan har i samarbejde med Fredensborg Kommune og Forsyning udarbejdet strategien og deltaget i rapporteringen. Birgit Paludan fungerer som sparringspartner og udarbejder bl.a. notater som beskriver de nødvendige scenarieberegninger. I 2012 er der indgået aftale med forsyningen om assistance til implementering af klimatilpasningen af Fredensborg Forsynings anlæg. Deltagelse i udarbejdelsen af Klimatilpasningsplan 2014. Kunde: Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune 2011 – 2014.  Task Force for Klimatilpasning Regeringsgrundlag fra 2011 fastslår, at samtlige danske kommuner skal have udarbejdet en klimatilpasningsplan med udgangen af 2013. I den forbindelse er der etableret en ”Taskforce for klimatilpasning” i Naturstyrelsen (NST) som implementerer dette tiltag. Birgit Paludan er konsulent for NSTs og deltager som parringspartner ved fastlæggelse af lovgivning og aftaler vedrørende klimatilpasningsarbejdet, bl.a. for at sikre relationen til den praktiske verden. En primær funktion ved opgaven er at deltage som fast deltager ud af 3  Miljøministerens Klimatilpasningsrejsehold, som gennem 2012 og 2013 rejser rundt til de kommuner som ønsker sparring og inspiration til udarbejdelsen af klimatilpasningsplanlægningen. Rejseholdet har med udgangen af juni 2013 besøgt 58 af landet 99 kommuner og forsyninger og haft 12 fællesmøder, så der i alt har været kontakt med 70 kommuner. Kunde: Naturstyrelsen 2012  igangværende Tværgaende samarbejde om klimatilpasning i Rødby Fjord opland Landbrug, pumpelag, grundejerforeninger, sommerhusgrund- ejerforeninger og Lolland Kommune har dannet et samarbejde: ”Afvandingsgruppen Lolland”, som har ønsket at Lolland Kommune udarbejder en strategi og overordnet handlingsplan for hvordan fremtidige oversvømmelser undgås, helt i tråd med Lolland Kommunes hensigt. Lolland Kommune har valgt at udpege et pilotområde, hvor indsatsen imod oversvømmelser skal gennemføres, og som kan bruges til at udvikle et koncept for hvordan resten af Lolland sikres mod oversvømmelser. Projektet inkluderer udvikling af de hydrauliske værktøjer, som skal anvendes til at regne  mulige løsninger  udfordringerne. Dertil inkluderer projektet udvikling af et samarbejdskoncept, hvor den hydrauliske model anvendes som beslutningsstøtteværktøj for de involverede parter. Oplandet til det inddæmmede område Rødby Fjord er valgt som pilot område. Projektet er støttet af miljøministerens klimatilpasningspulje fra 2012. Birgit Paludan har udarbejdet beskrivelsen af den nødvendige hydrauliske model som blev anvendt som kravspecifikation til udbud af modellen, beregningsstrategien og fungerer som kvalitetssikrer af de hydrauliske elementer herunder model og måleprogram. Deltager som ”bygherrerådgiver” i projektet. Kunde: Lolland Kommune 2012 – 2014 Opbygning af hydrauliske afløbsmodeller i HOFOR I samarbejde med LNH Water hjælper jeg HOFOR med selv at opbygge hydrauliske modeller, således at HOFOR i fremtiden selv kan gennemføre beregninger og derved får forankret viden. Sideløbende er vi hydrauliske sparringspartnere på planer og projekter som HOFOR gennemfører,  modellørerne holdes fri som mulig til modelarbejdet. Kunde: HOFOR 2015 – igangværende Strategisk Hydraulisk samarbejde Rådgivningsbistand for det Strategisk Hydraulisk Samarbejde mellem HOFOR, Nordvand og Frederiksberg, i forbindelse med skybrudsplanlægningen herunder arbejdet med tunnellerne og andre tværgående projekter. Kunde: HOFOR, Nordvand og Frederiksberg 2016  igangværende Klimatilpasning Helsingør Birgit Paludan har assisteret Forsyning Helsingør med at udarbejde en strategi for klimatilpasning af regnvands- og fællessystemerne i byerne herunder specifikation af hydrauliske modeller, opstilling af måleprogram, scenarieberegninger og beskrivelse af den nødvendige politiske beslutningsproces. Birgit har været kvalitetssikrer af beregningen af oversvømmelseskortet. Risikokortet til Helsingørs kommuneplan, er udarbejdet af Birgit Paludan i tæt samarbejde med Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune. Kunde: Forsyning Helsingør Gennemført 2012-2013. Spildevandsstrategi - klimaplanlægger Forsyning Helsingør udarbejder i 2014 en spildevandsstrategi for spildevandsforsyningens samlede arbejde. Birgit Paludan deltager i dette arbejde som ”klimaplanlægger”. I opgaven ligger også kvalitetssikring og udarbejdelse af strategi for de hydrauliske modeller som skal anvendes til klimatilpasning i Helsingør. Kunde: Forsyning Helsingør 2014 - 2015 2016 - Måleprogram til Risikostyring af stormflod i Nakskov Planlægning af måleprogram i forbindelse med implementering af risikostyrings- planen for stormflod i Nakskov. Kunde: Lolland Kommune 2016 - Klimatilpasnings- og spildevandsstrategi for Fredensborg Forsyning Kunde: Fredensborg Forsyning 2016 - Strategisk Hydraulisk samarbejde Rådgivningsbistand for det Strategisk Hydraulisk Samarbejde mellem HOFOR, Nordvand og Frederiksberg, i forbindelse med skybrudsplanlægningen herunder  arbejdet med tunnellerne og andre tværgående projekter. Kunde: HOFOR, Frederiksberg Forsyning og Nordvand 2015 - 2016 Hydraulisk bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af Harrestrup Å fase 3 Kvalitetssikring af arbejdet gennemført af Orbicon samt sparring til projektsekre- tariatet om dimensioneringsgrundlag, kapacitetsplan, risikokortlægning samt cost-benefit analyser. Kunde: HOFOR 2015 - Projekt for opbygning af hydrauliske afløbsmodeller i HOFOR HOFOR ønsker selv at udarbejde og vedligeholde hydrauliske afløbsmodeller.  I samarbejde med LNH-Water assisterer vi HOFOR med at uddanne modellører og sikre at de har tid til dette arbejde ved at gennemføre ”ad hoc” opgaverne. Herunder hører også hydraulisk sparring og hjælp til udarbejdelse af strategier for de opgaver som skal anvende afløbsmodellerne og strategier for skybruds- tilpasningen. Kunde: HOFOR 2014 - Spildevandsstrategi for Forsyning Helsingør - Klimaplanlægger Baseret på en række analyser og vurderinger som Forsyning Helsingør har fået foretaget de sidste par år, skal der etableres en helhedsorienteret spildevands- strategi for forsyningens arbejde med spildevand. Primær opgave er implementering og sikring af klimatilpasningsaspektet i spildevandsstrategien. Kunde: Forsyning Helsingør 2013 - Fælles model og moniteringsprogram i tværgående klimatilpasnings projekt vedrørende Usserød Å. Etablering af hydraulisk model for Usserød Å og af måleprogram til beredskab, kalibrering og validering af model. Faglig projektleder og udfører. Herunder arrangeres og gennemføres workshops med kommunernes projektgruppe.  Underrådgiver til NIRAS. Kunde: Usserød Å LIFE projektet (Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner og Forsyninger) 2013 - Inspiration og sparring ved udarbejdelse af risikokort i Svendborg. Assistance til udarbejdelse af risikokort i Svendborg Kommune. Kunde: Svendborg Kommune 2012   -   2013 Klimatilpasningsstrategi for Herning Kommune og Forsyning Kunde: Herning Kommune og Herning Vand (underrådgiver til DHI) 2013 - Inspiration og assistance til Hørsholm Kommune vedr. specifikation og udarbejdelse af risikokort Kunde: Hørsholm Kommune 2013 - Temadage om klimatilpasningsplaner Assistance til HOFOR til tilrettelæggelse og gennemførelse af 3 temadage om klimatilpasningsplaner for forstadskommunerne. Kunde: HOFOR 2012 - Assistance til udarbejdelse af risikokort i Lolland Kommune. Faglig sparring, kvalitetssikring af oversvømmelseskort og inspiration til udarbejdelsen af risikokort. Kunde: Lolland Kommune 2012 - 2014 Tværgående samarbejde om klimatilpasning i Rødby fjord. Bygherrerådgiver gennem projektet fra projektbeskrivelse, valg af rådgiver, kvali- tetssikring af hydraulisk model, præsentationer af projektet og faglig sparring gennem projektet herunder deltagelse i projektmøder og workshops. Kunde: Lolland Kommune 2012 -      Udarbejdelse af specifikation til måleprogram for Ballerup Forsyning Underrådgiver for NIRAS. Udarbejdelse af specifikation af måleprogram i Ballerup forsyningsanlæg. Kunde: NIRAS (Ballerup Forsyning) 2012 - 2013 Statens klimatilpasnings Task Force Konsulent for Naturstyrelsens Klimatilpasnings Task Force herunder deltagelse  miljøministerens klimatilpasningsrejsehold. Kunde: Naturstyrelsen 2012 - 2013 Implementering af Klimatilpasningsstrategien i Fredensborg Kunde: Fredensborg Forsyning 2012   -   2013 Klimatilpasning i Helsingør Udarbejdelse af klimatilpasningsstrategi for Forsyning Helsingør. Kvalitetssikring af hydraulisk model forafløbssystem og vandløb og udarbejdelse af oversvømmel seskort. Udarbejdelse af risikokort for Helsingør Kommune samt assistance til implementering af risikokort i kommuneplanen. Kunde: Forsyning Helsingør 22012 - 12 Implementering af klimatilpasningsstrategien for Glostrups afstrømningssystem Assistance til projektledelse, udarbejdelse af det politiske beslutningsgrundlag og hydraulisk kvalitetssikring. Kunde: Glostrup Forsyning 2012 - 2013 Hydraulik for Dummies Udvikling og afholdelse af kursus: ”Hydraulik for Dummies” med i alt 150 deltagere fordelt på 4 kursusdage. Primært deltagere fra landets kommuner. Kunde: Envina 2012 - Grøn omstilling Inspirationsoplæg for lederne i Miljøministeriet. Kunde: Miljøministeriet 2012 - Avedøre Spildevandscenter. Temadag om ”klimatilpasning med lokalt fokus ” Temadage for SCAs oplandskommuner. Kunde: Spildevandscenter Avedøre 2012 - Klimatilpasningsplan for Herning Kommune Underrådgiver for DHI. Udarbejdelse af klimatilpasningshandleplan og oversvøm- melseskort for Herning Kommune og Herning Vand. Kunde: Herning Kommune og Herning Vand 2012 - Handleplan for indkøb og opsætning af flowmålere. Handleplan for indkøb og opsætning af flowmålere til brug for modelarbejde, klimatilpasning og beredskab i Ballerup.  Underrådgiver for NIRAS A/S. Kunde: Ballerup Forsyning 2011 - Inspirationsworkshops Gennemførelse af inspirations workshops i arbejdet med at komme i gang med  udarbejdelse af klimatilpasning i flere kommuner og forsyninger herunder  Fredensborg, Skanderborg og Holbæk Kommune. 2011 - 2013 Klimatilpasningsstrategi og hydraulisk sparring med Fredensborg Kunde: Fredensborg Kommune 2011 - 2012 Klimatilpasningsstrategi og handleplan for Vordingborg Kunde: Vordingborg Kommune 2011 - Køreplan for en klimatilpasningsstrategi for Egedal Kommune Underrådgiver for NIRAS A/S. Kunde: Egedal Kommune 2011 - Køreplan for klimatilpasning for Frederikssund Underrådgiver for NIRAS A/S.  Kunde: Frederikssund Forsyning 2011 - Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem Handleplan for klimatilpasningen. Kunde: Glostrup Forsyning 2011 - Kimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Underrådgiver for NIRAS A/S. Kunder: Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm 2010 - Abu Dhabi Model og Analyse for afløbssystemet i Abu Dhabi. Kunde: NIRAS Birgit Paludan