RÅDGIVNING
             Jeg yder rådgivning og sparring bl.a. inden for:
P lanlægning    af    klimatilpasning    af    afstrømningssystemer    og udarbejdelse   af   handleplaner   for   klimatilpasning.   Herunder anvendelsen   af   terrænmodeller   og   hydrauliske   modeller,   eta- blering af målesystemer til planlægning og drift samt udarbej- delse af beredskabsplaner og sårbarhedskort. U darbejdelse af spildevandsstrategier. I mplementering af klimatilpasning og forebyggelse mod over- svømmelser i kommunens tekniske og miljøafdelinger.
Formidling af klimatilpasning til tværfaglige grupper, som skal arbejde sammen for at der opnås en holdbar klimatilpasning i kommunen.   Herunder   formidling   til   politikere   og   andre   be- slutningstagere. Inspirationsoplæg   og   afholdelse   af   workshops   til   de   som   skal opstarte og gennemføre klimatilpasning. Kvalitetssikring   og   sparring   i   projekter   der   har   at   gøre   med   hy- draulik i regnvands-, spildevands- og vandløbssystemer.
Mågevej 11 2670 Greve birgit@birgitpaludan.dk Tlf. 3066 3090 cvr 32414745
RÅDGIVNING
             Jeg yder rådgivning og sparring bl.a. inden for:
Planlægning    af    klimatilpasning    af    afstrømningssystemer og   udarbejdelse   af   handleplaner   for   klimatilpasning.   Her-     under   anvendelsen   af   terrænmodeller   og   hydrauliske   mo- deller,   etablering   af   målesystemer   til   planlægning   og   drift samt    udarbejdelse    af    beredskabsplaner    og    sårbarheds- kort. Udarbejdelse af spildevandsstrategier. Implementering   af   klimatilpasning   og   forebyggelse   mod oversvømmelser   i   kommunens   tekniske   og   miljøafdelin- ger.
Formidling    af    klimatilpasning    til    tværfaglige    grupper, som   skal   arbejde   sammen   for   at   der   opnås   en   holdbar klimatilpasning    i    kommunen.    Herunder    formidling    til politikere og andre beslutningstagere. Inspirationsoplæg    og    afholdelse    af    workshops    til    de som skal opstarte og gennemføre klimatilpasning. Kvalitetssikring   og   sparring   i   projekter   der   har   at   gøre med       hydraulik       i       regnvands-,       spildevands-       og vandløbssystemer.